ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Дистанційне навчання

 

 
Головна мета освіти - розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, громадянина України, здатного до свідомого соціального вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного й економічного потенціалу народу.
 
Розвиток людини, її становлення як особистості, вибір професії залежать від знань, які здобула людина, відповідного виховання і оточення. Філософія сучасної освіти така: “Освіта – не сума знань і навичок, а сукупність засобів, спрямованих на становлення особистості”. Під освітою розуміються два процеси: педагогічна діяльність, спрямована на навчання, і виховання дітей у зв’язку із задачами їх соціалізації, освоєння нових стандартних вимог відповідно до навчальних планів і програм. Такий підхід потребує суттєвого оновлення змісту та технологій навчання, створення оптимальних умов для розвитку особистості в процесі навчання, тобто перехід на особистісно орієнтоване навчання. Виникнення нових освітніх технологій пов’язане з необхідністю розв’язання проблеми: як в обмежений проміжок часу при обмежених можливостях людини передати учню об’єм знань, умінь, компетенцій, при тому, що цей об’єм постійно збільшується – якісно й кількісно. Одним з можливих варіантів розв’язку цієї проблеми є переведення того, хто навчається, в режим самоосвіти, тобто переведення учня із об’єкта навчання в стан суб’єкта. Суб’єктивність - це така якість освіченої особистості, що виявляє здатність до усвідомленго, самостійного визначення цілей діяльності, уміння раціонально спланувати й організувати діяльність з метою досягти результатів, готовність нести відповідальність за результати своєї діяльності, тобто самоосвіти. Самоосвіта – це оволодіння знаннями з ініціативи самої особистості, а також самостійний вибір нею форм задоволення пізнавальних потреб та інтересів. Одним із шляхів реалізації складного процесу трансформації учня в самоорганізаційну систему є адаптпція змісту освіти на основі еволюційно-синергетичної парадигми й технологій навчання на основі комп’ютерно-інформаційних технологій. Реальним втіленням сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі є система розвиваючих засобів навчання.. При застосуванні комп’ютерних технологій всі учні перебувають в однакових умовах. Пам’ять перебуває в режимі сприйняття інформації, запам’ятовування, збереження й відтворення інформації. Вона складається із області короткочасової і довготривалої пам’яті. Для того, щоб інформацію перевести в довготривалу, необхідно їй надати статусу життєво необхідної й образно-значущої. Цього можна досягти при неодноразовому поверненні до однієї й тієї ж інформації, виборі мети діяльності. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання.
У Харківській гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області з 2001 року впроваджується дистанційне навчання в систему шкільної додаткової освіти. Цьому сприяє тісна співпраця вчителів гімназії з Проблемною лабораторією дистанційного навчання НТУ «ХПІ». За період з 2001 до 2007 років група вчителів пройшла курсову підготовку в ПЛДН НТУ «ХПІ». Учнями і вчителями спільно з ПЛДН було проведено декілька дистанційних проектів для школярів України в середовищі  Web-класу НТУ «ХПІ». Один з авторів брав участь у міжнародній конференції ІТО-2002 (м. Москва), де представляв досвід проведення дистанційних проектів для школярів. Учнями і вчителями гімназії здійснено добір та апробацію дистанційних курсів, методичних розробок та дидактичних матеріалів, апробацію навчальних курсів для старшокласників  в дистанційній елітарній школі «Фізик-інформатик». З 2009 року навчання учнів в дистанційних курсах здійснюється в навчальному середовищі Moodle, що технічно спростило роботу учнів і дозволило підключити до навчання учнів 7-х та 8-х класів. Творчою групою вчителів гімназії, які займаються проблемою впровадження дистанційної додаткової освіти старшокласників, проведено вимірювання впливу системи дистанційного навчання на навчальні досягнення учнів та формування в них потреби до навчання протягом життя. У 2009 році  вчителі гімназії брали участь  у міжнародній конференції MicroCAD-2009, де поділились з колегами створеню моделлю вчителя в системі  дистанційного навчання учнів. 2010 рік став роком розроблення моделі використання  дистанційної освіти в формуванні системи додаткового освітнього простору учнів гімназії.          На основі отриманих на узагальнюючому етапі даних і було розроблено даний проект створення школи дистанційного начання.